Salgs og leveringsbetingelser

1.1.For enhver avtale (heretter kalt Leveringsavtale) som er inngått med CNH Media som leverandør,
gjelder disse salgs- og leveringsbetingelser som anses som akseptert av kjøper. Avvikende
kjøpsbetingelser gjelder kun såfremt de er særskilt akseptert av begge parter.

1.2. En leveringsavtale er først bindende for CNH Media når kjøper har foretatt første betaling eller
når leveringen av tjenesten er utført.

1.3. Såfremt det er utlevert produkter på prøve eller lån fra CNH Media, kan disse slettes av CNH Media når prøvetiden er slutt. Mottakeren hefter for eventuelle omkostninger i  forbindelse med oppsetningen.

1.4 Bilder og beskrivelser av produkter eller tjenester i brosjyrer, kataloger, prospekter og lignende er omtrentlige og kan ikke anses som garantier for spesielle egenskaper. CNH Media forbeholder seg retten til å foreta struktur- og/eller designendringer av produkter før levering.

1.5 Garantier, supplerende avtaler og endringer av kontrakter må foretas skriftlig mellom kjøper og
CNH Media.

1.6 CNH Media kan til enhver tid si opp et kundeforhold uten nærmere begrunnelse.

2.1. CNH Medias priser er oppgitt uten merverdiavgift. CNH Media kan kreve særskilt gebyr for installasjon og levering.

2.2 Prisfastsettelsen er basert på omkostnings nivået ved avtaleinngåelsen. Dersom prisnivået på for eksempel software endrer seg i tiden mellom avtaleinngåelsen og avtalt leveringstid, har CNH Media
rett til å korrigere prisene.

2.3 Samtlige fakturaer må betales innen forfallsdato, med mindre annet er skriftlig avtalt.

2.4 Kjøper kan ikke foreta motregning basert på krav som ikke er skriftlig akseptert av CNH Media.

2.5 Tegnes det bindingsavtale, er avtalen uoppsigelig i bindingsperioden og forlenges kontinuerlig med samme antall måneder, så sant avtalen ikke sies opp som følger: Ved en bindingsavtale med 3 måneders varighet, må oppsigelsen sendes skriftlig til bogholderi@cnh-media.no senest 14 dager etter forfall av 2. faktura. Ved en bindingsavtale med 6 måneders varighet, må oppsigelse sendes skriftlig til bogholderi@cnh-media.no senest 14 dager etter forfall av 4. faktura. Ved en
bindingsavtale med 12 måneders varighet, må oppsigelse sendes skriftlig til bogholderi@cnh-media.no senest 14 dager etter forfall av 10. faktura. Ved en avtale utenbindingsperiode, skal oppsigelsen sendes skriftlig til nevnte mail innen mottagelsen av neste faktura.

2.6 Rabatten i bindingsperioden er betinget av at betalingen av fakturaen blir foretatt innen forfallsdato. Dersom betalingsfristene ikke overholdes, er det normalprisen for dere valgte tjeneste som gjelder.

3.1. Dersom kjøperen ikke betaler innen forfall, eller dersom CNH Media mottar utilstrekkelig beløp, har CNH Media rett til å stoppe ytterligere leveranser inntil restbeløpet er betalt. Dersom forskudd ikke er betalt innenfor CNH Medias frister, har CNH Media rett til å heve leveranseavtalen eller la den løpe i tilfeller der CNH Media får dekket tap og utgifter, inkludert advokathonorarer.

3.2. Dersom betalingene blir foretatt i rater og kjøper ikke overholder betalingsfristene for første forfall, forfaller totalbeløpet til omgående betaling.

3.3. Ved enhver forsinkelse av betalingen, har CNH Media uten videre rett til å kreve et gebyr på 1,5% per påbegynte måned fra fakturaens forfallsdato.

4.1 CNH Media har eierskap til alt innhold som leveringsavtalen omfatter fram til all betaling er utført. CNH Media har rett til å trekke det leverte materialet tilbake uten varsel, dersom kjøper ikke kan gjøre opp restbeløpet. I slike tilfeller må kjøper erstatte ethvert tap og samtlige omkostninger, herunder advokatomkostninger, som CNH Media eventuelt måtte bli påført.

5.1 Med mindre noe annet er skriftlig fastsatt fra CNH Medias side eller skriftlig avtalt mellom partene, vil leveringen skje så raskt som mulig, forutsatt at CNH Medias underleverandører holder sine leveringsfrister. Leveringstiden anses som overholdt når CNH Media kan dokumentere at produkter eller tjenester er sendt eller står til rådighet for kunden.

6.1 Forekommer det forsinkelse fra CNH Medias side når det gjelder levering av produkter eller tjenester og kjøper ønsker å gjøre rettsmidler gjeldende, må kjøper innen to dager etter forsinkelsen
er inntruffet, gi CNH Media et rimelig varsel om å foreta levering.

6.2 I tilfeller av force majeure er CNH Media fri for ethvert ansvar.

7.1 CNH Medias eventuelle garantier gjelder bare for mangler som gjør produkter eller tjenester
ubrukelige. For leveranser gjelder garantiene i leverandørens vilkår.

7.2 Det anses ikke som en mangel dersom kjøper bruker produktet feil eller uhensiktsmessig. Det
samme gjelder ved tilsidesettelse av retningslinjer fra CNH Medias underleverandører eller eventuelle retningslinjer utarbeidet av CNH Media, eller dersom kjøper eller en tredjepart – uten CNH Medias samtykke – har gjort reparasjoner eller foretatt inngrep i det produktet som er levert.

7.3 Med mindre noe annet er skriftlig er avtalt, gjelder varenumrene som CNH Media har markert med stjerne i de utsendte ordrebekreftelsene ikke blir støttet av CNH Medias tekniske avdeling.

7.4 Opplysninger fra CNH Media eller deres leverandørers bruk og nytte av produktet er kun veiledende, og CNH Media tar ikke ansvaret dersom det leverte produktet/tjenesten ikke oppfyller kundenes behov, med mindre CNH Media har gitt uttrykkelig og skriftlig tilsagn om dette.

7.5 Ved mottak av leveranser fra CNH Media må kjøper foreta en grundig gjennomgang av disse. Såfremt kjøper konstaterer eller burde konstatere at det som er levert har mangler, må kjøper redegjøre for dette skriftlig og innen 14 dager. Hvis ikke kjøper reklamerer i tide, bortfaller kjøperens
rett til å gjøre sine krav gjeldende.

7.6 Ved en begrunnet reklamasjon innenfor fristen på 14 dager, må CNH Media utbedre mangler innen rimelig tid. Dersom CNH Media utbedrer manglene innen rimelig tid, har ikke kjøper rett til å heve leveringsavtalen eller kreve erstatning eller annen kompensasjon som følge av mangelen
(eventuelle forsinkelser regnes i denne sammenheng ikke som en mangel). I forbindelse med en eventuell reparasjon av det som er levert, må kjøper lojalt være til hjelp slik at tiltak kan iverksettes. CNH Media er berettiget til å foreta en eller flere reparasjoner og kan tillate seg at kjøper stiller sikkerhet for betaling av det som er levert eller for andre leveranser, såfremt kjøperen er innvilget kreditt. Hvis reparasjon ikke blir gjort i tide, kan kjøperen avbryte leveranseavtalen eller kreve
kjøpesummen forholdsmessig redusert på grunn av avvik i vilkårene.

7.7 Den lange reklamasjonsfristen i Kjøpslovens § 32 gjelder ikke for leveranser fra CNH Media med mindre annet er skriftlig avtalt. Dersom det foretas reparasjoner, kan eventuelle reklamasjoner ikke gjøres gjeldende utover den opprinnelige avtalens reklamasjonsperiode.

8.1 Kjøperens rett til å heve kjøp er begrenset fordi kjøper i utgangspunktet alene kan øke leveranseavtalen for den del av den totale leveransen som kan bli forsinket, herunder force majeure,
eller mangler, med mindre forsinkelsen eller mangelen anses å være av avgjørende og viktig for kjøper og dette begrunnes med forholdet mellom leveranser.

9.1 CNH Medias erstatningsansvar er begrenset til tilfeller der CNH Media har utvist grov uaktsomhet eller forsett, men har ikke ansvar for indirekte tap av noe slag, inkludert følgeskader, tap av data, tap av goodwill og lignende. CNH Medias eventuelle erstatningsansvar kan maksimalt utgjøre 10% av det totale beløpet i leveringsavtalen.

9.2 Med hensyn til produktansvar beskrevet i punkt 9.1 over, og det påfølgende, med mindre noe annet skulle framkomme ved norsk lov, er ikke CNH Media ansvarlig for skader som oppstår når leveranser er i kjøperens besittelse. CNH Media er ikke ansvarlig for skade på produkter som kjøperen er ansvarlig for eller der CNH Medias produkter er inkludert i eller benyttes sammen med
kjøperens egne produkter. I den grad CNH Media påtar seg ansvar overfor tredjepart i slike tilfeller, er det kunden som holdes ansvarlig. CNH Medias ansvar er begrenset.

10.1 For andre tjenester, inkludert rådgivning osv., regnes det i leveringsavtalen som avtalte
timepriser. Dersom leveringsavtaler fortsatt ikke er inngått, gjelder til enhver tid CNH Medias timepriser. Hvis kostnadene som bestemmer beregning av prisen skulle endres i løpet av tjenestens varighet, har CNH Media rett til å foreta en passende prisregulering ved å varsle kjøperen. De nye prisene vil gjelde fra den dagen reguleringen blir opplyst til kjøper. Transportkostnader og andre kostnader beregnes separat.

11.1 Dersom kjøper vesentlig misligholder de avtalte salgs- og leveringsbetingelser og misligholdet
ikke er rettet opp innen 10 dager etter at CNH Media har sendt krav om å rette opp misligholdet, har CNH Media rett til – uten videre – å heve avtalen.
11.2 Som vesentlig mislighold anses, bl.a.:
– 11.2.1 Kjøpers manglende betaling
– 11.2.2 Kjøpers endring av innloggingsopplysninger i avtaleperioden
– 11.2.3 Øvrige hindringer som kan tilregnes kjøper og som hindrer CNH Media i å oppfylle avtalen
(kjøpers forsinkelse av betaling)

11.3 Hvis kjøper vesentlig misligholder nærværende betingelser, er CNH Media, i tillegg til å heve avtalen, også berettiget til å fakturere som om avtalen er oppfylt. For løpende ytelser med en bindingsperiode innebærer dette at CNH Media er berettiget til å fakturere for hele bindingsperioden, selv om bindingsperioden fortsatt ikke skulle være utløpt.